Inkluderande undervisning och specialpedagogisk verksamhet : Analys av verksamhetsplaner på huvudmanna- och skolnivå

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med den här småskaliga studien var att undersöka hur huvudmän och skolor i sina verksamhetsplaner använder begreppet inkludering och motsvarande sex begrepp samt beskriver inkluderande undervisning. För att undersöka detta har en dokumentstudie genomförts. Studiens huvudfokus är inkluderande undervisning men då inkluderande undervisning är ett komplext begrepp har ytterligare sex begrepp, som motsvarar inkluderingsbegreppet, valts ut till undersökningen. Detta för att se om dessa begrepp kan nyansera beskrivningen av inkluderande undervisning. Urvalet bestod av 60 verksamhetsplaner, varav 40 på skolnivå och 20 på huvudmannanivå. Ansatsen var mixed method. I den kvantitativa ansatsen gjordes en innehållsanalys för att se om inkludering och motsvarande sex begrepp förekommer i verksamhetsplaner. I den kvalitativa ansatsen gjordes en innehållsanalys utifrån verksamhetsplanerna som sammanställdes i fyra kategorier. Resultatet av den kvantitativa undersökningen visar att i verksamhetsplaner på både huvudmanna- och skolnivå varierar förekomsten av inkludering. Det kvalitativa resultatet visar att inkluderande undervisning beskrivs i verksamhetsplanerna på olika sätt på både huvudmanna- och skolnivå. För specialpedagogen kan det vara av vikt att ha insikt om hur den egna skolan skriver in och använder sig av begreppet inkludering i skolans verksamhetsplan. Det kan även vara av vikt att säkerställa att det i planerna beskrivs hur skolan ska arbeta med implementering av inkluderande undervisning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)