Vokabulär – En intervjustudie om vokabulärinlärning i engelska årskurs 4-6

Detta är en M1-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Sammanfattning: I denna kvalitativa intervjustudie har fyra lärare beskrivit sina upplevelser av att arbeta med vokabulär i engelska. Frågorna har handlat om hur lärare beskriver sin undervisning kring vokabulär i engelska årskurserna 4–6, samt vilka utmaningar som kan uppstå. De semi-strukturerade intervjuerna har sedan transkriberats och analyserats utifrån den kognitiva teorin, med hjälp av en tematisk analys. Resultatet visar att undervisningen vanligtvis är läromedelscentrerad, där vokabulärinlärningen kan frodas eller utmanas beroende på material och val av arbetssätt. Lärarna använde sig även av glosförhör som metod, även om några av lärarna själva ifrågasatt metoden på grund av hur den sedan vanligtvis inte följs upp i undervisningen

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)