Utveckling av hyttmodul för fritidsbåt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

Författare: Maja Häggström; John Holstensson; [2016]

Nyckelord: fritidsbåt; hyttmodul;

Sammanfattning:

Ryds båtar tillverkas i den småländska tätorten Ryd sedan slutet på 50-talet. Företaget har sedan dess tillverkat allt från kanoter till hyttbåtar. I dagens modellprogram finns ingen hyttbåt och genom modernisering inom tillverkning och monteringsprocesser har de visionen att visa upp en ny modultillverkad hyttbåt på Båtmässan 2017. Detta examensarbete har genomförts på Högskolan i Skövde tillsammans med Ryds med samma mål och vision. Projektet har inneburit att utveckla en modulanpassad hytt till en befintlig styrpulpetbåt med fokus på säkerhet, funktion, formspråk och kostnadseffektivisering.

Hyttbåten behövde klara den marina miljön vad gäller påfrestningar från vatten och vind året om. Båten skulle även genom formspråk och kostnader vara anpassad efter målgruppen, personer boende i skärgården som mer eller mindre använder båten till vardags året om.

Projektet inleddes med en förstudie med genomgång av båttillverkning och lämpliga material samt intervjuer, konkurrens- och funktionsanalyser från bland annat Båtmässan 2016 i Göteborg. Med bakgrund av detta arbetades en kravspecifikation fram som lade grunden för konceptgenerering, prototypgestaltning samt hållfasthetsberäkningar och som slutligen resulterade i ett färdigt hyttbåtskoncept.

Den slutliga hyttmodulen är tillverknings- och monteringsmässigt noga avvägd, kostnader anpassade efter målgruppens plånbok och har ett formspråk som är anpassat efter det befintliga skrovet och Ryds profil. Hyttmodulen klarar de satta hållfasthetskraven och materialen är anpassade efter den marina miljön. Ergonomiska aspekter har anpassats i största mån efter konkurrenternas och befintliga båtmodellers mått. Monteringen av hyttmodulen sker genom att en extern cockpit/balja sänks ned i däcket, varpå ramverk, lister, fönsterpartier, dörrar, luckor och tak fästes innan slutlig tätning görs. Två förslag på estetisk karaktär har framlagts för att påvisa möjligheterna för personlig utrustning och uttryck. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)