Uttryck för en motsägelsefull stat? En undersökning av polisens och Malmö stads samverkan för att verkställa utvisningsbeslut

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Under 2016 började gränspolisen i Polisregion Syd begära ut uppgifter om papperslösa från Malmö stads socialtjänst. I den efterföljande debatten hördes flera kritiska röster som menade att socialtjänsten nu kommit att få motstridiga uppgifter. Socialtjänsten skulle nu både ge välfärd åt papperslösa i Malmö och samtidigt bidra till gränspolisens uppdrag och därmed medverka till samma personers utvisning. I debatten uttrycktes även röster som försvarade samarbetet. Dessa menade att det som skedde var i enlighet med gällande lagstiftning och således okontroversiellt. Med avstamp i frameanalysen undersöker denna uppsats hur tanken om en konflikt mellan statens uppgifter konstrueras i den ovan nämnda debatten. Vidare undersöks hur denna tanke kan förstås utifrån följande teorier: staten som föränderlig, motsägelsefull och begränsad. Utfallet av denna undersökning indikerar att dessa olika förståelser av staten, både underbygger och utmanar de som kritiserar och de som försvarar gränspolisens och Malmö stads socialtjänsts samverkan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)