Hur en ledare uppfattar sin självbild och dess påverkan på sättet att leda

Detta är en Magister-uppsats från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Maria Hall; [2005]

Nyckelord: ledarskap; självbild; SASB-modellen;

Sammanfattning:

Självbilden är en del av vår sociala identitet bekräftad genom relationer med människor. Syftet med denna studie var att undersöka hur en ledare uppfattar sin självbild och dess påverkan på sättet att leda och synen på medarbetarna. 12 ledare i Stockholm med personalansvar inom skola, vård, kyrka och privata företag intervjuades och besvarade ett självskattningstest. SASB-modellen (Strukturell analys av socialt beteende) användes som underlag och intervjufrågorna utformades utifrån den. Oberoende variabler som togs med i studien var; kön, ålder, erfarenhet och ledarutbildning. Resultatet visade att deltagarnas självbild var positiv och att den överensstämmer med sättet att leda och synen på medarbetarna. Skillnader fanns i kontroll samt kritik. Enligt deltagarna själva ansågs erfarenhet ge trygghet i ledarrollen medan övriga variabler inte ansågs påverka ledarskapet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)