Upplevelser av stöd från vårdpersonal kring sex- och samlevnad bland kvinnor med gynekologisk cancer

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund Kvinnan får ofta någon typ av sexuell dysfunktion av gynekologisk cancer och dess behandling. En gynekologisk cancersjukdom innebär både fysiskt- och psykiskt lidande. Stöd har visat positiv effekt för cancerpatienter. Den omvårdnadsteori som valdes för examensarbetet var Joyce Travelbees omvårdnadsteori. Syfte Att undersöka hur kvinnliga patienter med en gynekologisk cancerdiagnos upplever stöd från vårdpersonal relaterat till sex- och samlevnad. Metod Detta är en litteraturstudie där artiklar granskades från databasen PubMed. Sjutton originalartiklar valdes men två av dessa exkluderades då de ej svarade på inklusionskriterierna. Dessa 15 artiklar kvalitetsgranskades med hjälp av granskningsmallar. Resultatet analyserades med en innehållsanalys. Resultat Kvinnor önskar mer stöd relaterat till sex- och samlevnad. De önskar även att partnern involveras i vården. Kvinnorna upplever otillräckligt stöd relaterat till sex- och samlevnad gånger kvinnan fått stöd har detta varit otillräckligt. De önskar både få muntlig och skriftlig information/rådgivning. Slutsats Att drabbas av gynekologisk cancer påverkar hela kvinnan. Kvinnor upplever att de får för lite stöd relaterad till sex- och samlevnad och önskar mer stöd från vården i dessa frågor. Detta examensarbete skall bidra till att vårdpersonal uppmärksammar dessa kvinnor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)