Statsansvar och icke-statliga väpnade aktörers ansvar - En studie om staters ansvar för icke-statliga väpnade aktörers överträdelser av de mänskliga rättigheterna

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Genom traktat och sedvanerätt inom folkrätten åtar sig stater ansvar och skyldigheter att agera på ett visst sätt gentemot sina medborgare samt andra stater. Det är dock inte alltid staten följer dessa regleringar utan istället inskränker på individers mänskliga rättigheter och därmed går emot internationell rätt. Precis såsom den enskilda individen bär på skyldigheter och ansvar i samhället besitter en stat ansvar att uppfylla och följa bland annat folkrättens regleringar. Ansvar har olika innebörder beroende på hur vi ser på begreppet. Inom juridiken är ansvar en sedvanerätt som berör både individer och statliga organ. Inom filosofin kan ansvar tolkas på diverse sätt och täcka spektrum som juridiken och våra lagar inte gör. Uppsatsen kommer täcka den juridiska såväl som den moraliska aspekten av begreppet ansvar. Studiens syfte är att undersöka huruvida stater kan hållas ansvariga för icke-statliga väpnade aktörers överträdelser och folkrättskränkningar. Med hjälp av konkreta rättsfall kommer generell och effektiv kontroll att presenteras och problematiseras. Huruvida ansvar kan hänföras staten kommer att introduceras med hjälp av ​The Articles of Responsibilities of States for Internationally Wrongful Acts ​(ARSIWA) och i synnerhet artikel 8. Vidare undersöker studien två filosofiska teorier om ansvar för att möjliggöra en djupare analys av statsansvar samt generell och effektiv kontroll. Att förena filosofiska ansvarsteorier med juridiken och dess problematik gällande statsansvar och hänförlighet möjliggör för en bredare diskussion samt bidrar till uppsatsens syfte att besvara frågeställningarna. Studien har påvisat att tröskeln om statsansvar i artikel 8 ARSIWA är synnerligen hög. Artikel 8 bör således utvidgas och innefatta generell kontroll och därmed utöka statsansvaret samt möjliggöra att domstolar i större utsträckning kan hänföra ansvar till en stat som har överträtt folkrätten och kränkt de mänskliga rättigheterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)