Att tiga är silver, att tala är guld : Framtagningsprocessen av ekonomisk information i tre svenska företag.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Sammanfattning:

I litteraturen beskrivs controllern väldigt olika från författare till författare, vilket kan förklaras med att controllerrollen varierar från företag till företag, därav är controllerns roll väldigt omdiskuterad angående titel, placering i företaget, dess funktion och arbetsuppgifter. Forskare påpekar att detta är ett område som bör studeras mer. I vår uppsats försöker vi återberätta hur controllerfunktionen beskrivs i tre svenska företag: Duni AB, Höganäs AB och Gekås. Tidigare studier angående controllerns relation gentemot sina ovanställda chefer har visat att den ekonomiska information, produkt, controllern arbetar fram inte är tillfredsställande och i värsta fall irrelevant för beslutsfattandet inom verksamheten. Denna uppsats ämnar beskriva framtagningsprocessen av controllerns produkter, mottagarens uppfattning av slutprodukten samt situationen mellan controllern som producent och ekonomichefen som mottagare i de tre undersökta företagen. Med hjälp av intervjuer med controllern och ekonomichefen på de tre företagen ska vi tolka deras återgivelser och sedan analysera detta mot vår teoretiska referensram med avsikt att finna en förklaring på varför situationer stämmer överrens eller ter sig annorlunda gentemot teorin.

Uppsatsens resultat visar att ekonomichefen är tillfredsställd gällande controllerns slutprodukt samt att ekonomichefen och controllern för en nära dialog med varandra kring vilken information som ska tas fram, där även ekonomichefen varit involverad i framtagningsprocessen. Vi har kommit fram till att den informella kommunikationen mellan controller och ekonomichef samt ekonomichefens involvering är den gemensamma faktorn hos företagen som bidragit till att den produkt som tas fram är relevant.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)