Det härliga mellanchefslandet

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte:Studiens syfte är att undersöka hur medarbetare uppfattar chefens roll och ledarskap i relation till de verksamhetsmässiga förutsättningar chefen har att utföra sitt arbete.Teori:Studiens resultat analyseras med hjälp av medarbetarskapshjulet, ett strukturellt perspektiv samt Human Resource perspektiv.Metod:Kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod, materialet har analyserats med hjälp av tematisk analys.Resultat:Resultatet visar att verksamhetsmässiga förutsättningar har betydelse gällande chefens utövande av ledarskap samt möjligheten att påverka relationen till medarbetare. Från medarbetares perspektiv är det snarare chefens personlighet än verksamhetsmässiga förutsättningar som påverkar ledarskapet. Resultatet visar att organisationens struktur kan verka förhindrande och skapa problem för chefer, cheferna hittar dock vägar runt de problem de stöter på men problemen förblir olösta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)