Vad efterfrågar konsumenten på den svenska brödmarknaden? : en empirisk undersökning utförd med en kvalitativ metod

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Economics

Sammanfattning: Då dagens konsumenter blivit mer medvetna om hälsa, miljö och dessutom blivit mer krävande och informationshungriga (McCluskey, 2000) krävs det att företag och framförallt livsmedelsföretag lyssnar på konsumenters efterfrågan och försöker ta fram produkter som motsvarar konsumenternas krav. Trots att konsumenter blivit mer hälso- och miljömedvetna är det få konsumenter som i butikerna verkligen köper miljövänliga eller miljömärka varor (Magnusson et al, 2001). Därför behöver företagen förståelse för vad konsumenters drivkrafter till att köpa dessa miljömärkta varor är och hur de ska förmedla sitt budskap på bästa sätt.Polarbröd AB är uppdragsgivare för denna uppsats och problemformulering är: Vad efterfrågar konsumenter på den svenska brödmarknaden?Syftet med detta examensarbete är att identifiera de faktorer som påverkar efterfrågan på ekologiskt bröd. Uppsatsen baseras på en empirisk studie för att få kunskap om konsumenters attityder och drivkrafter kring ett ekologiskt bröd. Resultaten av undersökningen kommer sedan att tillämpas på Polarbröds produkter, för att kunna lansera en ny ekologisk produkt på brödmarknaden. Ytterligare ett syfte med denna uppsats är att uppmärksamma och försöka möta de svenska konsumenternas efterfrågan på den svenska brödmarknaden.Den teoretiska referensramen har som utgångspunkt i Kotlers 4P-modell (Kotler, 2002) vilken omfattar marknadsmixen produkt, pris, plats och påverkan. Fokus ligger i att hitta de bästa verktygen för att lansera ett ekologiskt bröd på marknaden. Dessutom kommer en 4C-modell (Konsument, Kostnad, Kanaler och Kommunikation) (Lauterborn, 1991) att användas för att få konsumenternas perspektiv på produkten. Resultatet från undersökningen visar att en faktor som påverkar efterfrågan på ett ekologiskt bröd är påverkan, det vill säga reklamer, annonser och information om vad ekologiska produkter egentligen gör för miljön eller människors hälsa. Från den empiriska undersökningen framkom att produkten inte behöver se annorlunda ut från vanligt bröd med undantag av att det måste finnas en tydlig märkning på brödet där det ska framgå att brödet är ekologiskt. Platsen är också viktig, brödet ska vara lätt att hitta i livsmedelsbutikerna och gärna placerat bredvid vanligt bröd där man som konsument har möjlighet att istället ta det ekologiska alternativet. I slutändan är dock priset den slutgiltiga faktorn hos många konsumenter till att köpa ekologiskt bröd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)