IT-systemleverantörers transformation från produkt till tjänst : - En granskning av hinder och fördelar

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Tjänstefierade IT-system (Software as a Service) växer kraftigt med 50 % per år samtidigt som produktifierade IT-system (Software as a Product) håller på att dö ut. Nya tjänster etableras på ett effektivt sätt för att möta fler behov med färre resurser och leverantören blir delaktig under hela produktens livscykel. Tjänstefierade IT-system förknippas ofta med molntjänster där både lagring och mjukvara erbjuds över nätverk. Dessa tjänster kan erbjudas från datacenter där leverantören sköter driften av IT-infrastruktur. Tjänstesystem säljs främst via två olika intäktsmodeller, användarbaserad intäktsmodell eller uthyrning av mjukvara. Genom att sälja IT-systemet som en tjänst kan leverantören bredda sin kundbas till kunder som inte har det finansiella kapitalet som krävs för att köpa ett IT-system via en mjukvarulicens. Mycket tyder på att en transformation från produkt till tjänst behöver ske för IT-systemleverantörer då efterfrågan inom detta segment ökar. Sveriges näringsliv består till 99 % av små och medelstora företag men det finns ingen tidigare forskning om vilka problem som kan uppkomma under transformationen och vad en liten eller medelstor IT-systemleverantör kan uppnå med ett tjänstesystem. Intresset ligger i att undersöka små och medelstora IT-systemleverantörers erfarenheter kring transformationen och dess hinder och fördelar. Studien har genomfört en teoretisk undersökning för att få en förståelse kring tjänstefierade IT-system och produktifierade IT-system, denna förståelse har legat till grund för den empiriska undersökningen. Eftersom tidigare forskning kring små och medelstora IT-systemleverantörer saknas har studien utgått från empiri för att ta reda på vilka huvudsakliga hinder och fördelar som bör beaktas. Insamling av empiriskt material skedde genom kvalitativa intervjuer och teoretiska underlaget via litteraturstudier. Studien har därefter besvarat vilka huvudsakliga hinder och fördelar en liten eller medelstor IT-systemleverantör bör beakta vid transformation från produktsystem till tjänstesystem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)