Får det lov att vara lite feminism? : Att definiera femvertising

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE: En standard inom reklam har länge varit att attraktivitet säljer, denna standard har tagit sig uttryck i en homogen porträttering av kvinnor i media. Standarden leder till att många kvinnor inte representeras, vilket i sin tur bidrar till att skadliga normer och könsstereotyper cementeras. Detta har under de senaste årtiondena kritiserats starkt. Att fokusera mer på reklamens eventuella positiva effekter kan vara ett första steg i att uppmuntra ansvar för att undvika oavsiktliga negativa effekter, samt undersöka och ta hänsyn till potentiella positiva effekter. Som begrepp är femvertising tämligen nytt och trots att femvertising är ett välanvänt begrepp har det hittills blivit förbisett i akademiska sammanhang. Därför syftar denna studie till att undersöka begreppet femvertisings innebörd samt ta fram ett förslag på en definition för femvertising. METOD OCH MATERIAL: Studien antar en kvalitativ ansats där en litteraturstudie på 508 inspekterade titlar och 14 granskade artiklar lägger en vetenskaplig grund för förståelsen för och definitionen av begreppet. Metoden kompletteras med en intervjustudie där tre representanter från verksamhetsområden inom design och kommunikation bidrar med ett branschperspektiv. HUVUDRESULTAT: Femvertising definieras som: en reklamstrategi som ämnar att stärka
kvinnor och utmana reklamens könsstereotypa porträtteringar. Femvertising bör: vara stärkande för kvinnor; utmana könsstereotyper och normer; porträttera kvinnor på ett mångfacetterat
och autentiskt sätt; sträva efter att anställa kvinnor i reklamproduktionen. Studien visar att ‘empowerment’ lyfts som den mest centrala beskrivningen av femvertising, följt av att femvertising ska vara normkritisk och innehålla autentiska porträtteringar av kvinnor. Även representationen
i produktionen bakom reklamen anses ha betydelse. Studien visar också att det råder delade meningar om huruvida femvertising bör betraktas som trend eller strategi. I anslutning till detta lyfts kritik mot fenomenet feminism i reklam.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)