Från eWOM till köpintention : En studie om hur valens och argumentkvalitet i en recension påverkar konsumentens köpintention

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Titel: Från eWOM till köpintention – En studie om hur valens och argumentkvalitet i en recension påverkar konsumentens köpintention  Nivå: C-uppsats, examensarbete i ämnet företagsekonomi  Författare: Tobias Fält & Viktor Hamwi  Handledare: Jonas Kågström  Datum: 2019 - januari  Syfte: Syftet är att analysera vilken roll valens och argumentkvalitet i en restaurangs onlinerecensioner har för påverkan på konsumentens köpintention. Metod: Studien använder sig av en kvantitativ forskningsmetod med en webbaserad enkätundersökning som grund för det insamlade materialet. Den webbaserade enkätundersökningen samlade in totalt 157 svar från respondenter. Därefter analyserades de insamlade svaren i SPSS där deskriptiv analys, korrelationsanalys, faktoranalys, t-test och klusteranalys genomfördes. Resultat och slutsats: Resultatet av studien visar att valens har en direkt påverkan på konsumentens köpintention. Vidare visade resultatet att negativa recensioner har en större påverkan på konsumentens beteendemässiga intention än positiva recensioner, vilket styrker forskningen som påvisar att negativitetseffekten är aktuell. Studien fann också att argumentkvalitet inte har en signifikant påverkan på köpintentionen.  Uppsatsens bidrag: Uppsatsen bidrar till den befintliga forskningen genom att styrka att negativitetseffekten gäller även för restauranger, vilket belyser vikten i att behandla negativa recensioner då de kan spela en roll i restaurangens rykte och försäljning.  Förslag till vidare forskning: Vi ser gärna att framtida studier fokuserar på samma ämne, men med fler respondenter då vi inte fann något statistiskt samband mellan köpintention och argumentkvalitet. Framtida studier bör även fokusera på liknande tjänster då vi ser en överrepresentation av produkter som forskningsunderlag i denna typ av undersökningar.  Nyckelord: eWOM, recensioner, köpintention, valens, argumentkvalitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)