Digitaliseringens påverkan på revisorsrollen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Melinda Thorström; [2020-07-09]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund och problemdiskussion: I dagens samhälle går den tekniska utvecklingen snabbtframåt. Denna utveckling medför att arbetsmetoderna för revisorerna förändras. Från atttidigare ha arbetat med stickprov och underlag i pärmar ute hos kunderna går man nu mot attarbeta med heltäckande data från företagens huvudböcker. Dessa data bearbetar manelektroniskt i olika datasystem. Då denna förändring har en stor påverkan på revisornsarbetsmetoder måste det till en kompetensutveckling för att klara denna omställning.Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att analysera hur digitaliseringen påverkarolika roller, både seniora och juniora, inom revisionsbranschen. Därtill att förstå hurrevisionsbyråer utbildar och kompetensutvecklar sina medarbetare för att möta den digitalaomställningen. Baserat på detta utgår uppsatsen från följande frågeställningar: På vilket sättpåverkar digitaliseringen arbetsuppgifterna för revisorerna? Hur arbetar revisionsbyråer medkompetensutveckling av anställda för att klara den digitala omställningen på revisionsrollen?Metod: Studien har använt sig av en kvalitativ metod. Materialet som analyserades samladesin genom intervjuer med fem respondenter som är auktoriserade revisorer på tre olikarevisionsbyråer i Västra Götaland. Detta material har sedan diskuterats med det teoretiskamaterialet för att kunna ge svar på studiens frågeställningar.Resultat och slutsats: Den digitala utvecklingen innebär stora förändringar inom arbetssättetför revisorerna. Nya möjligheter skapas när man får tillgång till stora mängder data. Detta göratt revisorerna kan utföra mer heltäckande revisioner av företagen, istället för att förlita sig påstickprov. Kvaliteten på revisionen blir betydligt högre med hjälp av detta. Samtidigt kanrevisorn också göra komplexa analyser på den data som man får tillgång till, något som intetidigare varit möjligt. Detta sammantaget gör att revisorn får en djupare inblick i sin klientsverksamhet, som också leder till att risker kan minimeras. För att möta den digitalautvecklingen måste kompetensen kontinuerligt utvecklas. Nya arbetsmetoder och nya systemkräver ytterligare kunskaper. Detta är något som revisionsbyråerna satsar mycket på,kompetensutvecklingen är en central del inom byråerna. Eftersom det är kunskap somrevisionsbyråerna säljer så blir det väldigt viktigt att medarbetarna har den kunskap som krävsför att möta framtidens krav.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)