Å ena sidan, å andra sidan En internetbaserad intervjustudie om några unga mäns reflektioner kring köp av sexuell(a) tjänst(er)

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Emely Fransson Gicquel; Malin Karlsson; [2012-04-23]

Nyckelord: Prostitution; unga män; diskurs;

Sammanfattning: Syftet med vår studie har varit att studera hur några unga män reflekterar kring köp av sexuell(a) tjänst(er) samt till vilka eventuella diskurser om köp av sexuella tjänster som dessa reflektioner kan tänkas anknyta till. För att svara på vårt syfte har vi valt oss av följande frågeställningar: Hur diskuteras köp av sexuella tjänster utifrån en individ- och samhällsnivå med fokus på fri(villig)het och ansvar? Är detta förhållningssätt någonting som förändras utifrån om köpet görs på olika arenor som internet eller utomlands? Påverkar köparens eventuella motiv bakom köpet diskussionen kring köp av sexuella tjänster? Vilka diskurser kring prostitution uppkommer i deras diskussion och vilka är de mest framträdande? Vi har genomfört tre stycken internetbaserade fokusgruppsintervjuer via msn-chatt och sammanlagt deltog 13 intervjupersoner, 11 via fokusgruppsintervjuer samt ytterligare två via e-post. Vår urvalsgrupp, unga män i åldern 18-29 år, rekryterades via öppen annonsering på två olika ungdomsforum, Ungdomar.se samt Fryshuset.se samt via Facebook.com. Som ett försök att förstå de olika resonemang som lyfts angående köp av sexuella tjänster i de övergripande samhällsdiskurserna inspireras vi i studien av att koppla intervjupersonernas reflektioner till fem olika förståelsediskurser; sexköp som ekonomisk verksamhet, sexköp som våld, sexköp som social konstruktion, sexköp som drift och sexköp som beroende. De mest framträdande resultaten i vår empiri visar på en komplexitet i ämnet då köp av sexuella tjänster å ena sidan ses om en institution och någonting som kan förklaras ur ett könsmaktperspektiv när det handlar om icke-frivillig prostitution. Å andra sidan ses individers rätt till självbestämmande som förklaring när det handlar om frivillig prostitution.Empirin visar även på att kontext är avgörande i dessa resonemang. En vidare slutsats av detta är att polariseringen i ämnet inte bara verkar gälla diskurserna och den samhälleliga debatten utan sker även inom individen självt beroende på kontext och arena. En och samma person kan ge uttryck för alla diskurserna beroende på under vilka omständigheter sexköpet görs, motivet till varför sexköpet görs men framförallt vart sexköpet görs visar sig ha en avgörande effekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)