Lean‐Transport och dess 10 slöserier Modellanpassning av Lean Productions slöserier på transport

Detta är en M-uppsats från Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Författare: Vanessa Kasumovic; Fredric Sjöström; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: E2014:042, I och med den tillväxtprognos som Göteborgs Stad har så kommer även godstransporterna attöka. Syftet med studien är därför att identifiera slöserier i kommersiell godstrafik med hjälp avLean Productions 7 + 1 slöserier. Slöserierna skall sedan anpassas för att kunna framställas i enLeanbaserad slöserimodell för den kommersiella godstrafiken. Dessa kommer sedan teoretisktatt effektiviseras eller elimineras. Tillvägagångssättet har bestått av kvalitativa observationer,intervjuer samt teoriinsamling.Lean Production är ett produktionssystem och synsätt framtaget av Japanska företaget Toyota.Dess två huvudprinciper är att företagen alltid ska respektera människor och sina medarbetaresamt ständigt jobba med förbättringar för att bli så effektiva och produktiva som möjligt.Förbättringarna sker i form av att identifiera Leans 7+1 slöserier för att därefter reducera ellereliminera dem.Studiens resultat är häpnadsväckande hur ineffektiva vissa transporter är. Mycket ansvar läggspå förarna själva. Förarna får på eget hand planera packningen, rutten m.m. för sin arbetsdag.Förarnas enda utbildning är de instruktioner de får från föraren som hade leveransområdetsedan tidigare. Mycket fel har också observerats med bristfällig information från avsändaren avgodset. Detta har resulterat i att vissa leverans tar upp emot 30 minuter för att kunden intesvarar eller för att föraren måste leka detektiv och hitta rätt mottagare och leveransställe.En modellanpassning av Lean Production på transporter har gjorts. Modellen för slöserier inomLeantransport ser ut enligt följande; (1) Ej optimala rutter (2) Oerfarenhet (3) Överproduktion(4) Bristfällig kommunikation och information (5) Samhällsbarriärer (6) Omarbete (7)Oförutsägbara händelser (8) Onödiga rörelser (9) Väntan (10) DefekterNågra exempel på framtagna lösningar för teoretisk effektivisering av transporter ochreducering av ovanstående nämnda slöserier är användning av lasthubbar, live-baserade

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)