Val av olika busshållplatser: på mötesfria och vanliga
landsvägar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå/Samhällsbyggnad

Författare: Krister Öhrvall; [2004]

Nyckelord: Busshållplatser; trafik; trafiksäkerhet;

Sammanfattning: Detta projektarbete handlar om en förslagsmodell "förslag till modell för
val av hållplatslokalisering (HPLM)" för olika typer av busshållplatser på
mötesfria och vanliga landsvägar. Studien har utförts på uppdrag av
Vägverket Region Norr. Busshållplatser som studerats är, vägsträckan på
E4:an från Kopparnäs ca 15 km norr om Piteå till Jämtön ca 10 km norr om
Råneå, Gammelstads busshållplats på Länsväg 97 och Anumarks busshållplats
på E4 ca 10 km norr om Umeå.

Syftet med examensarbetet var att skapa en HPLM som gav möjlighet till ett
gemensamt synsätt, där alla inblandade parter (i den här studien Vägverket
Region Norr och länstrafiken i norr och västerbotten) bidrar med sitt
kunnande och erfarenhet. Avsikten var att förbättra tillgänglighet och
trafiksäkerhet för resenär samt framkomlighet för bland annat länstrafiken
på landsbyggd. Tanken är att HPLM skulle fungera som ett beslutsunderlag,
och kunna bedöma busshållplatsers åtgärdsbehov i en prioritetsordning på
ett likvärdigt sätt.

Multikriterieanalys (MCA) användes som metod för att kunna bedöma varje
hållplats lokalisering med utgångspunkt från tre huvud aspekter Pendling
och dagliga resor, Resenärer och övriga trafikanters upplevelser vid
hållplats och Tillgänglighet till särskilda målpunkter. Huvudaspekter samt
indikatorer skall utses av författaren tillsammans med en
expertpanel/projektgrupp som består av 10 personer. Expertpanelens funktion
är att ge förslag på lämplig vikt (%) av betydelse för vald huvuddelaspekt,
alternativ 1-6 samt indikator. Beräkningar för totalindex och
barriärstorlek har utförts i kalkyleringsprogrammet Excel. Trivectors
beräkningsprogram för buller ”Buller väg” användes då indikatorn ljudnivå
vid hållplats skulle bestämmas.

11 av 19 befintliga busshållplatser i studien visade på en förändring från
befintliga till något av alternativen 1-6, där 10 av de 11 busshållplatser
som visade på en förändring var fickhållplatser vid större väg. Den största
förändringen till någon av sex framtagna alternativ från denna kategori
busshållplats, blev från 5 stycken fickhållplatser vid större väg till
avskild hållplats utan påfartssträcka. Gammelstads fickhållplats på länsväg
97 är ett bra exempel på fickhållplats med ett högt totalindex på 10,65 i
oviktat läge, där Persön fick likadant totalindex för oviktat resultat
trots att fickhållplatsen var förlagd på en ramp. Anumarks fickhållplats
fick ett lågt totalindex med 7,5 på E4. Ett busshållplatsläge som fick ett
dåligt totalindex för viktat och oviktat resultat, hade lägre poäng än 2,8
och 8. Enligt MCA fick 6 av 19 busshållplatslägen ett lågt totalindex. Ett
totalindex för MCA är summan av de tre huvudaspekterna.

I detta arbete studeras 19 stycken hållplatslägen med hopp om att få en
riklig variation av totalindex för viktat och oviktat resultat. Gammelstad
och Anumark busshållplatsläge har valts ut i detta examensarbete, där
meningen är att de återstående 17 busshållplatslägena med tillhörande
analysresultat skall fungera som exempel på förslag av prioriterade
alternativ.

Fickhållplatser på ramper visade sig få väldigt bra totalindex, där 2 av 4
hade ett normalt totalindex för viktat och oviktat resultat med poäng över
2,8 och 8. Detta till trotts att bebyggelsen var på ett längre avstånd än 2
km. Denna typ av busshållplats visade sig vara det bästa alternativet för
resenärer, där många olika faktorer spelade in i det höga resultatet så som
skyltad hastighet, barriärstorlek, störning för bussar och från annan
trafik.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)