Jag är mycket duktig, I’m here to Learn : En kvalitativ studie om lärares upplevelser i att stödja högpresterande elever i engelska i högstadiet 7–9 och gymnasieskolan 1-3

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: En likvärdig utbildning i svenska skolor innebär att alla elever har rätt till att deras behov och förutsättningar beaktas (Lgr 11). Högpresterande elever har enligt styrdokumenten således rätt till att få utbildning som passar deras förmågor. Undervisning av högpresterande elever kan innebära olika slags utmaningar. Det existerar forskning som drar generella slutsatser kring högpresterande elever, men det finns luckor i forskningen när det kommer till specifika ämnen och åldrar. Utöver detta utvecklas skolan kontinuerligt och detta forskningstema bör därför ständigt uppdateras och utvecklas. Syftet med vårt examensarbete är därför att undersöka hur lärarna i grundskolan 7–9 och gymnasieskolan identifierar och arbetar med högpresterande elever i ämnet engelska.   Studien i detta arbete koncentrerar sig på lärarnas erfarenhet av undervisning av högpresterande elever samt vilka utmaningar de möter inom detta område. Tolv legitimerade lärare har på ett semistrukturerat sätt blivit intervjuade under 30–45 minuter. Lärarna undervisar på tre olika skolor, i tre olika kommuner. Hela intervjuerna har blivit transkriberade och analyserade. Den här undersökningen utfördes genom en kvalitativ metod, tematisk analys (TA), som används för att identifiera, analysera och beskriva teman i insamlat datamaterial.    Tre nyckelteman identifierades från analysen. Dessa var; högpresterande elever identifikation, alternativ undervisning, samt motivation och utveckling. Resultatet är viktigt eftersom det visade att lärarna har erfarenhet av högpresterande elever, och till stor del arbetar på individuell nivå med de högpresterande eleverna. Lärarnas arbetssätt med högpresterande elever varierar genom en individanpassad läroplan för att motivera och utveckla eleverna. I den här undersökningen försökte vi samla ihop trådarna och ge en tydligare översyn på de bästa strategierna för att hjälpa de mest högpresterande eleverna att behålla sin nivå i ämnet engelska och för att minska risken för tappat intresse eller motivation.  Resultatet från undersökningen understryker vikten av lärarens roll i att behålla högpresterande elever motiverade och engagerade eftersom lärarna använder utvalda specifika undervisningsmaterial. Vidare visar resultatet vissa svårigheter som lärarna möter när de undervisar högpresterande elever.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)