En och samma naturkunskap? En jämförande analys av två läromedel för gymnasieskolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Det sägs att gymnasieskolan i Sverige är en skola för alla, där elever oavsett vilket gymnasieprogram de läser förväntas nå upp till samma mål i sin utbildning, via de målrelaterade betygssystemen. Samtliga elever som läser kursen Naturkunskap A följer således samma kursplan, med samma mål och betygskriterier. Trots detta finns en uppdelning av läromedel för kursen, som är anpassade och avsedda för de två olika huvudtyperna av gymnasieprogram som finns.I den här uppsatsen görs en analys och jämförelse av två anpassade läromedel för kursen Naturkunskap A. Läromedlen är anpassade på så sätt att de är avsedda för de två olika huvudtyperna av gymnasieprogram – de studieförberedande och yrkesförberedande programmen. Materialet för undersökningen är två läromedel som ingår i samma serie, är skrivna av samma två författare och utgivna av samma förlag. Undersökningen består av tre delundersökningar med ett antal olika jämförelsepunkter, där dels läromedlen som helheter undersöks, dels vissa aspekter på dem. Syftet är att ta reda på vad som förenar dem och vad som skiljer dem åt, i fråga om läromedlen som helheter, deras faktaurval, illustrationer, layout och grafiska markörer samt författarröst och retoriska/stilistiska redskap. Resultaten av analyserna kommer också att kopplas till kursplanen för Naturkunskap A.Resultaten av min undersökning visar bl.a. att de två läromedlen skiljer sig åt i samtliga tre delundersökningar och på några av jämförelsepunkterna i varje delundersökning. Likheterna är störst i fråga om läromedlens slutord och layout och skillnaderna visar sig främst i fråga om läromedlens innehållsförteckning, förord, illustrationer, faktaurval och i det faktum att det finns en tabellförteckning i läromedlet för studieförberedande program, men inte i det för yrkesförberedande program. På de övriga jämförelsepunkterna, t.ex. i fråga om författarröst, retoriska/stilistiska redskap samt faktainnehåll, uppvisar de två läromedlen både likheter och skillnader. Studiens resultat pekar också på att de undersökta egenskaperna hos de två läromedlen tycks kunna påverka vad de förmedlar i förhållande till delar av kursplanen för Naturkunskap A.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)