Kvinnliga vd:s och lönsamhet : En studie om vilken påverkan kvinnliga vd:s har på lönsamheten för bolag noterade på svenska börser.

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna studie ämnar bidra till den rådande jämställdhetsdebatten vad gäller könsdiversitet hos svenska noterade företag där kvinnliga vd:s är underrepresenterade. Syftet är att identifiera om det finns ett samband mellan kvinnliga vd:s och företags lönsamhet. Studien tillämpar kvantitativ metod där en multipel regressionsanalys utförs på ett datamaterial inkluderande 643 svenska noterade bolag på Nasdaq Stockholm, First North och Spotlight Stock Market räkenskapsåren 2018–2019. Som proxy för lönsamhet tillämpades både redovisningsbaserade mått i form av avkastning på totala tillgångar (ROA) och avkastning på eget kapital (ROE) och som marknadsbaserat mått tillämpades Tobin’s Q. Testvariabel utgjordes i studien av kvinnlig vd med vidare applicering av kontrollvariablerna företagets storlek, ålder och skuldsättningsgrad. Undersökningens resultat påvisar inte något statistiskt signifikant samband mellan vd:s kön och företags lönsamhet, vilket är en diskrepans till de flesta tidigare studier inom området som tyder på förekomst av både negativa och positiva samband.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)