Digitaliseringens direkta och indirekta effekt på styrning - En kvalitativ studie av hur digitaliseringen påverkat styrningen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Carl Nilsson; David Olsson; [2021-09-16]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Digitaliseringen har på ett revolutionärt sätt utvecklat samhället och påverkaridag alla delar av samhället. En förändring som blir särskilt tydlig bland företag, där konkurrenskrafteni stort sett beror på förmågan att anpassa sig till nya teknologier. En anpassning som är direkt nödvändigatt ta del av, samtidigt som det medfört ett nytt sätt att styra bolag.Syfte: Att beskriva hur digitaliseringen påverkat styrningen av bolag. Vidare är även syftet att beskrivahur digitaliseringen påverkat kunskap och beslutsprocessen inom organisationer.Metod: Kvalitativ intervju med 5 yrkesverksamma personer med erfarenhet från styrning eller insyneni hur styrningen påverkas av digitalisering. Empirin från intervjuerna har därefter diskuterats och enslutsats har dragits utifrån syftet med uppsatsen.Resultat och slutsats: Det går att säga att digitaliseringen påverkat styrningen av bolag, kunskap ochbeslutsfattande. Styrningen har indirekt ökat på grund av ökat kunskapskrav samt effektivarebeslutsprocess. Digitaliseringens direkta effekt på styrningen har inneburit ökat fokus på företagensdiagnostiska och interaktiva styrning. Det råder viss osäkerhet i ifall digitaliseringen demokratiseratinformation, dock så kan vi från rapporten säga att det blivit ett ökat fokus på styrning.Förslag till vidare forskning: En fördjupad studie rörande hur digitaliseringen påverkat styrningen avbolag beroende på storlek och mognad. Dessutom finns det ett stort behov att efter återgången till ettnormalt samhälle, mer likt samhället före Covid-19, undersöka hur implementeringen av digitalateknologier skapar ytterligare värde för företag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)