Planering av förebyggande åtgärder i hårdgjord miljö för att undvika kostsamma översvämningar

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Regn och översvämningar vid regn är ett problem som adresseras i allt fler kommuner. Detta arbete handlar om några av de utmaningar vi står inför när åtgärder ska planeras för att undvika översvämningar i tätorter. Syftet med arbetet är att undersöka hur ett redan bebyggt område kan säkras för att undvika kostsamma översvämningar vid långvariga eller intensiva regn. Arbetet baseras på en litteraturstudie om befintlig forskning inom området stora regn, översvämningar och skyfallskartering, och kompletteras med intervjuer. En skyfallskartering ligger oftast till grund för att identifiera problemområden. Riskbedömningen bygger sedan på kartering och överväganden kring framtida regn i ett föränderligt klimat. I arbetet finns en fallstudie från ett hårdgjort centralt område i en mellanstor svensk kommun, där översvämningsmodelleringar ligger till grund för förslag till åtgärder som avlastar dagvattensystemet. Resultatet visar att det går att öka dagvattensystemets kapacitet så att det kan klara av 20 millimeter större regn än tidigare, med de föreslagna åtgärderna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)