Produktframtagning inom bilindustrin : En studie av process- och organisationsstruktur förökad konkurrenskraft

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

Författare: Dennis Kallin; Johan Meinhardt; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Bilindustrin har under det senaste decenniet präglats av en hårdnande konkurrenssituation.Traditionella bilnationer och tillverkare utmanas i allt högre utsträckning av nya aktörer. Dessutom har bilen blivit allt mer komplicerad i takt med att konsumenter ställer tydligare och högrekrav. Mot denna bakgrund har produktutveckling blivit ett viktigt verktyg i strävan att behållamarknadsandelar. Denna rapport syftar till att utreda vilka kritiska faktorer som styrproduktframtagning samt hur processen och organisationsstrukturen bör utformas med hänsyn tilldessa faktorer.Arbetet baseras huvudsakligen på en kombination av litteraturstudier och intervjuer. Inledningsvis hartre olika teoretiska perspektiv - Concurrent Engineering, Agile Product Development och LeanProduct Development System - identifierades som särskilt relevant för frågeställningen. Dessa harsedan efterhand kompletterats med en rad kvalitativa intervjuer – i syfte att tillhandahålla ett empirisktperspektiv. Syntesen av detta material har avslutningsvis utgjort grunden för de slutsatser ochrekommendationer som presenteras i arbetet.Kortfattat resulterade studien i följande: Kunden måste alltid sättas i första rummet för att produktframtagningen ska kunna resultera ikonkurrensfördelar. Arbetet identifierar speciellt vikten av att samtliga inom organisationen – frånledning till enskild ingenjör – har en förståelse för kundvärde. Mot denna bakgrund bör företagen ihögre utsträckning integrera sin målgrupp i det dagliga arbetet. Arbetet visar här attmålgruppsstudier samt och en anpassad kompetensbas är två viktiga metoder för att identifiera ochsäkerställa kundvärde i sina produkter. Vidare visar arbetet att produktframtagningsprocessen inombilindustrin bör vara framtungt utformad. Konkret innebär det att företaget måste fokusera resurseroch energi till de tidiga stadierna av produktframtagningsprocessen. I tillägg, avseende enframgångsrik process, poängteras även vikten av väldefinierade faser och fasövergångar. Dessutombelyses nödvändigheten av att bygga företagets kompetensbas med ett långsiktigt perspektiv. Gällandeorganisationsstruktur identifieras fördelar med ett tvärtvärfunktionellt arbetssätt. D.v.s. att samtliga –för produkten relevanta – kompetenser ska struktureras så att de integreras i samtliga beslut underproduktframtagningen. Ett sådant arbetssätt reducerar time to market (TTM) och kostnader samtidigtsom produktens kvalitet generellt höjs. För att framgångsrikt implementera denna struktur harledningens inställning, utformningen av företagets kärnvärden samt möjligheten till internutbildningframkommit som avgörande faktorer. Avslutningsvis pekar arbetet på vikten av att integrera en högnivå av mjukvarustöd i sin organisation. Specifikt belyses förtjänster som reducerad TTM ochmöjlighet till geografisk spridning inom företaget tack vare olika former av teknologi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)