Att hantera medarbetare - Vad behöver tjänstemannaföretag göra för att behålla personal? - En kvalitativ fallstudie om hur tjänstemannaföretag bör agera för att behålla sin personal

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Emil Ursholm; Senyo Gokah; [2023-02-16]

Nyckelord: Employee retention; motivation; lojalitet;

Sammanfattning: Flertalet företag ute i samhället tampas idag med att få behålla sin kompetenta och duktiga personal. Konkurrens från andra företag och andra faktorer som kan påverka den anställdes vilja att stanna kvar, gör att arbetsgivaren ställs inför stora utmaningar. Studien ämnar till att undersöka ur ett medarbetarperspektiv, vilka faktorer som påverkar mest, gällande den anställdes vilja att stanna kvar inom organisationen hen jobbar på. Genom att noga undersöka begreppet employee retention och vad som påverkar detta besvaras syftet. Vidare tar studien hjälp av relevanta teorier som berör påverkan av retention och med inslag av en kvalitativ metodansats skapas det en röd tråd genom arbetet. Studien visar på att det finns flera faktorer som påverkar anställdas vilja att stanna kvar inom ett företag. Faktorer som ledarskap, lön, rekrytering, motivation och möjlighet till utveckling är några av faktorerna som är betydelsefulla i frågan om retention. Vidare framkommer det i studien att det är viktigt för anställda att känna tillhörighet till arbetsgivaren samt att det är viktigt att skapa en lojalitet mellan arbetsgivaren och den anställde. Samtliga faktorer redovisas i slutsatsen med bakgrund till informationen som framkommit från intervjuerna och som sedan har analyserats med hjälp av relevanta teorier inom området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)