Verktyg och processer vid konkurrentanalyser : En fallstudie på ett företag med teknikkonsulter

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

Författare: Frida Regn; Anton Lindblom; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Introduktion: Bygg- och fastighetsbranschen är under ständig förändring och villverksamma företag inom branschen hänga med och vara konkurrenskraftiga behöver deutföra konkurrentanalyser. Det saknas relevant forskning på vilka olika verktyg ochmetoder som är användbara vid utförandet av konkurrentanalyser inom denna bransch,vilket är det forskningsgap som definierats i studien. Syfte: Syftet med denna studie är att inventera lämpliga verktyg och processer som kanvara användbara för teknikkonsultföretag vid konkurrentanalyser inom bygg- ochfastighetsbranschen. Metod: En fallstudie har genomförts och induktion har valts som vetenskapligtangreppssätt. Datainsamling i form av sekundärdata från hemsidor, årsredovisningar ochvetenskapliga artiklar har genomförts. Empiri: Sekundärdata från fallföretaget har erhållits samt sekundärdata frånårsredovisningar, företags hemsidor. Här redovisas företagens olika mål, strategier,föreställningar om sig själva och föreställningar om andra företag i branschen. Slutsats: Denna studie bidrar med rekommendationer angående vilka verktyg ochmetoder som är användbara för teknikkonsulter att använda vid utförande avkonkurrentanalyser inom bygg- och fastighetsbranschen. De analysverktyg somdefinierats som användbara är: • Konkurrentkategorisering • Rapportmall för konkurrentanalyser • SWOT-analys • TOWS-analys • Porters femkraftsmodell • PEST-analys • Competitive strength grid

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)