Personalens säljteknik inom detaljhandeln : Hur kunder uppfattar servicen

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

Författare: Pernilla Vigstrand Stenberg; Sofie Lagset; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Konsumtionen av skor och kläder har ökat med 50 % mellan åren 2000 och 2010. Detta gör att skobranschen är ytterst intressant att kolla närmare på i synnerhet då landets skokedjor fått nedslag på servicen enligt en undersökning som DN genomfört. Problemet som uppsatsen bygger på är: hur påverkar säljare kundnöjdheten i skobutiker? Vad vill olika kundtyper ha för sorts säljare?

 

För att få större förståelse för detta problem tar uppsatsen upp relevanta teorier om försäljningsteknik, anpassningsbar försäljning och olika kundtyper. I dessa teorier beskrivs hur viktigt det är att säljaren anpassar försäljningen efter kundens behov samt att det finns många olika kundtyper och hur man ska anpassa sig efter deras specifika behov. För att undersökningens resultat skulle få stor trovärdighet och tillförlighet valdes det att utföra den kvantitativa metoden och ett urval av 90 stycken respondenter valdes ut till undersökningen. Dessa valdes att delas upp på tre olika skobutiker, 30 stycken per butik. Undersökningen skulle klargöra hur respondenterna upplevde butikernas service samt vilken kundtyp de tillhörde och även vilken typ av säljare de föredrog. Resultatet av undersökningen visade att säljarens roll i skobutiker har stor betydelse samt att de flesta kunder efterfrågar en säljare som är tillgänglig, har god kontakt med sina kunder och lyhörd. Det kan vara svårt att helt och hållet urskilja olika kundtyper och vad dessa vill ha för sorts säljare då varje kund är unik och speciell. Det går dock att se mönster och sammankopplingar med det teorin påvisar till en viss grad, då undersökningen även har gett nya infallsvinklar på vissa delar. Så som att vissa kundtyper inte föredrar den typ av säljare som teorin påvisar samt att olika kundtyper vill att produkter ska presenteras på olika sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)