Musik för språkutveckling och identitetsskapande : En studie om musikens roll för barns språkutveckling och identitetsskapande

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Enligt läroplanen ska barn få möjlighet utveckla sin identitet. Genom musiken utvecklaskommunikativa, kognitiva och sociala förmågor som forskning visar kan främja barnsidentitetsskapande.Syftet med denna studie är att undersöka musikens roll i förskolan och se om musik kanfrämja barns identitetsskapande och språkutveckling. Studien belyser ävenförskollärarnas betydelse för musikundervisningen i förskolan.Metodansatsen är kvalitativ och den valda metoden är intervjuer med förskollärare.Resultaten visar att musik är betydelsefullt för barns språkliga utveckling ochkommunikativa processer som främjar barns identitetsskapande. I undersökningenframgår det även att musik kan få barn att lära känna sig själva och komma i kontaktmed sina känslor vilket kan stärka barns identitet. Resultaten visar att förskollärare utanintresse för musik inte använder instrument i förskolan och musikaktiviteterna består tillmestadels av sångsamling. Medan förskollärare med intresse eller utbildning inommusik använder sig mer av instrument i sång och musiksamlingen i förskolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)