Matchen utanför de vita linjerna : En fallstudie av Jönköpings Södra IF:s representationslag ur ett intressentperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

Sammanfattning: Studien är ett samverkansprojekt med Jönköpings Södra IF. Syftet med denna studie är att undersöka Jönköpings Södra IF:s förankring i Jönköping genom att studera olika intressenters relation till föreningen och skapa ökad förståelse för intressenternas bild av föreningen. Studien tar sin utgångspunkt i en teoretisk intressentmodell som syftar till att svara på vilka intressenter som räknas för en organisation. Genom attributen makt, legitimitet och angelägenhet delas intressenter in i kategorier beroende på vilka attribut de besitter. För att uppfylla syftet med studien har en kvalitativ forskningsmetod via semi-strukturerade respondentintervjuer tillämpats. Respondenterna är representanter för respektive intressentgrupp som anses räknas i Jönköpings Södra IF:s fall.   Resultatet ger en insikt i hur komplex relationen mellan en förening och dess intressenter kan vara. Jönköpings Södra IF:s relationer till sina intressenter står i dagsläget på stadiga ben men studien identifierar faktorer som, vid uteblivna överenskommelser, kan sätta relationerna i gungning. De intressenter som räknas i Jönköpings Södra IF:s fall, besitter alla minst två av tre attribut, en faktor som visat sig vara till fördel för intressenterna. Identifikationen av en kompetent och lyhörd ledning har visat sig vara det som alla intressenter ser som en avgörande faktor för att kunna upprätthålla en god och sund relation med föreningen.   Nyckelord: J-Södra, intressenter, intressentperspektiv, intressentmodell, relationer

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)