Svenska aktiemarknadens reaktion vid tillkännagivandet av ett VD-byte : En kvantitativ studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Titel: Svenska aktiemarknadens reaktion vid tillkännagivandet av ett VD-byte: En kvantitativ studie. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (Kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. Författare: Nisha Khan & Samsam Mohamed Farah Handledare: Peter Lindberg. Datum: Mars 2020 Syfte: Undersöka hur den svenska aktiemarknaden reagerar vid tillkännagivandet av ett VD-byte samt om faktorn intern-och externrekrytering påverkar denna marknadsreaktion. Metod: Studien bygger på en positivistisk forskningsfilosofi med ett deduktiv ansats. En eventstudie om aktiemarknadseffektivitet tillämpas i undersökningen vilket oftast förknippas med en kvantitativ undersökning. Empiri och slutsats: Studiens resultat tyder på att den svenska aktiemarknaden reagerar signifikant negativt vid tillkännagivandet av ett VD-byte samt att faktorn intern-och externrekrytering signifikant påverkar denna marknadsreaktion. Därmed dras slutsatsen att den svenska aktiemarknaden uppfattar ett VD-byte som ogynnsamt samt att externrekrytering föredras framför internrekrytering. Uppsatsens bidrag: Studien bidrar till kunskap kring huruvida den svenska aktiemarknaden reagerar vid ett VD-byte samt huruvida faktorn intern-och externrekrytering påverkar denna marknadsreaktion. Förslag för vidare forskning: Då studien endast fokuserar på faktorn intern-och externrekrytering är det av intresse att undersöka om flertal andra faktorer såsom: orsaken bakom VD-bytet samt confounding eventer, påverkar aktiemarknadsreaktionen vid ett VD-byte. Nyckelord: VD-byte, eventstudie, insider-och outsider VD, EMH

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)