Kontinuitet och hyrläkare

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Under senare tid har bristande patient-läkarkontinuitet uppmärksammats allt mer i debatter, nyhetsartiklar och myndighetsrapporter. Samtidigt redovisar landstingen och regionerna allt större utgifter för hyrpersonal i vården. Denna uppsats ämnar undersöka om det finns ett samband mellan ökad användning av inhyrd vårdpersonal och minskad kontinuitet i vården. Utifrån landstingens/regionernas årliga utgifter för inhyrda primärvårdsläkare och resultat från Nationell Patientenkät, där patienter ombeds besvara huruvida de ofta får träffa samma läkare vid sina primärvårdsbesök, skapas uppsatsens huvudvariabler. Lämpliga kontrollvariabler valdes utifrån tidigare forskning inom området och ej observerbara variabler, specifika för respektive region/landsting, försöks kontrolleras för genom fixed effects-modeller. Studien finner inget signifikant samband mellan hyrläkarkostnad och kontinuitet när samtliga variabler är inkluderade i modellen, inklusive tidsdummies och fixed effects för regioner/landsting. Uppsatsen avslutas med förslag på hur ett eventuellt samband, med annan analysnivå och ytterligare variabler, hade kunnat undersökas vidare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)