En studie om introduktionens påverkan på chefensförutsättning att lyckas i sitt chefskap : En kvalitativ studie om introduktionens koppling tillchefens påverkan på medarbetarskapet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

Sammanfattning: Introduktionsprocessen är viktig för den enskilde medarbetaren såväl som för organisationen. En bra introduktion kan ha en positiv inverkan på den nyanställdes känsla för organisationen såväl som för arbetsuppgifter, samt påverka hur länge den nyanställde blir kvar inom organisationen. Det är även viktigt för den nyanställde att socialiseras in i organisationen och hitta sin roll inom gruppen. Av denna anledning är det intressant att studera introduktionsprocessen såväl som organisationssocialisation. Syftet med studien är att undersöka hur introduktionen påverkar chefens förutsättningar att lyckas i sitt chefskap samt främja medarbetarskapet. Studien ska även bidra med potentiella verktyg för en bättre utformning av chefsintroduktion samt belysa vikten av en välgjord introduktion. Denna studie har genomförts på Falu Kommun som även är uppdragsgivare för studien. HR-avdelningen inom Falu kommun har tillsammans med fackförbundet Kommunal uppmärksammat att det finns en problematik kring introduktionen av nya chefer inom kommunen. Fokus ligger på de personalrelaterade delarna av introduktionen då det är inom dessa områden som problematiken uppdagats. Sju kvalitativa intervjuer har genomförts varav tre intervjuer med medarbetare respektive fyra med chefer. Det resultat som framkommit i denna studie är att respondenterna upplever att Falu kommun har en bra grund med de rätta byggstenarna för att kunna ta fram en välarbetad chefsintroduktion. Problematiken enligt respondenterna är att byggstenarna ännu inte hamnat i rätt ordning, samt att introduktionen sällan implementeras på grund av tidsbrist. Studien har även tydliggjort bristen av socialisering och relationsskapande moment som en del av introduktionsprocessen. Utöver detta pekade resultatet på att en välstrukturerad och bearbetad introduktion har en positiv påverkan på chefskapet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)