Hantering av informationssäkerhet: en studie om arbetet i praktiken

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Studien handlar om informationssäkerhet, den undersöker hur arbetet går till och de utmaningar som förekommer med de tillämpade arbetssätten som Lunds universitet använder sig av kopplat till Social Engineering. Detta undersöks genom litteratursökningar inom informationssäkerhet där även lagkrav är inkluderade. Bland annat behandlas C.I.A triad, mänskliga faktorn samt myndighetskrav och riktlinjer. Datainsamlingen genomfördes med fyra intervjuer med olika fakultetschefer för IT på LU. Rapporten utmynnade i att Lunds universitet aktivt arbetar med informationssäkerhet och ligger i framkant, både tekniskt och organisatoriskt. Trots detta finns det utvecklingspotential för förbättringar kring de utmaningar som universitetet onekligen brottas med. Några av de större utmaningarna betraktas som en kombination av tekniska och icke-tekniska utmaningar. Människan är en utmaning som förekommer, exempelvis är det lågt intresset bland anställda för utbildningen som erbjuds och inget är gjort från ledningens sida för att höja intresset, många verkar inte ta sitt ansvar. Avslutningsvis är IT segmenterad på Lunds universitet och IT-cheferna arbetar framgångsrikt med att hålla ett nära samarbete och samordning sinsemellan genom organisationen SAMIT.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)