Ung på arbetsmarknaden : En kvalitativ studie om hur otrygga anställningsformer påverkar individen

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida och på vilket sätt unga individer med behovs- och deltidsanställning upplever att deras anställningsform påverkar deras hälsa, livssituation och vardagsliv. I uppsatsen beskrivs behovs- och deltidsanställningar som otrygga då de i många fall innebär ett oförutsägbart schema och en oförutsägbar inkomst. Studien är kvalitativ och bygger på fem intervjuer med unga individer mellan 20–30 år som alla har, eller under de senaste sex månaderna har haft, en behovs- eller deltidsanställning som huvudsaklig sysselsättning. Det insamlade datamaterialet analyseras med hjälp av fyra sociologiska teorier, dessa är flexibilitet på arbetsmarknaden, krav- och kontrollmodellen, ekonomi-skam och ekonomi-sociala band modellen samt psykologiska kontrakt. De slutsatser som dras är att en otrygg anställningsform leder till psykiska påfrestningar hos de anställda, som i stor utsträckning upplever stress och oro inför framtiden. Konsekvenserna grundas till stor del i en ostabil och oförutsägbar ekonomi. Av resultatet framgår även att de sociala relationerna med både chef och kollegor spelar stor roll för upplevelsen av den otrygga anställningsformen. Om arbetstagaren har en god relation med chef och kollegor upplever denne i större utsträckning anställningsformen och dess medföljande villkor som bättre. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)