”Staten kallar honom sjuksköterska” : En kvalitativ studie om mäns intåg i sjuksköterskeyrket.

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning:

Sjuksköterskeyrket var länge ett kvinnodominerat yrke dit män inte hade tillträde. På 1950-talet rådde stor sjuksköterskebrist i Sverige och en del av lösningen var att bredda rekryteringen och öppna yrket för män. Den anstormning man hade hoppats på uteblev dessvärre och sjuksköterskebristen fortsatte att vara ett problem. Varför sökte sig då inte männen till yrket? Syftet med denna uppsats är att försöka förstå varför sjuksköterskeyrket inte lockade fler män under 1950- och 1960-talet. Mer specifikt kommer jag att undersöka om det fanns ett motstånd från de kvinnliga sjuksköterskorna och om rådande mansideal hindrade männen från att söka sig till sjuksköterskeyrket.

Eftersom jag försöker förstå varför männen uteblev valdes en kvalitativ ansats. Mitt material har bestått utav tidningsartiklar och offentliga utredningar såväl som avhandlingar och i övrigt relevant litteratur inom området. Dessa har delats in i två teman med koppling till frågeställningarna och har därefter analyserats med hjälp av kvalitativ textanalys.

Mitt teoretiska ramverk består dels av social inhägnad som kan kopplas till min frågeställning om motstånd från de kvinnliga sjuksköterskorna och dels av mansforskning när det gäller frågeställningen om mansideal. 

Resultaten visar att det fanns ett motstånd från de kvinnliga sjuksköterskorna men att det klingade av i mitten på 1960-talet. Det visar också att rådande mansideal var starkt förankrat i samhället. Det fanns en bild av hur en man skulle vara och den stämde inte överens med att vara sjuksköterska.  Enligt min tolkning var det rådande mansidealet därmed en annan bidragande orsak till att männen uteblev från yrket. Tidigare forskning kring manliga sjuksköterskor har fokuserat på problem som kan uppstå när männen väl har blivit sjuksköterskor eller under studietiden. Denna uppsats fokus ligger på tiden innan det. Jag menar därför att den har bidragit till ökad förståelse av varför männen inte sökte sig till sjuksköterskeyrket under denna period. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)