”Desto närmare källan desto bättre” Akademikers beskrivning av återerövring av akademisk litteracitet

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Studien undersöker ett antal högutbildade svenska som andraspråksinläraresbeskrivning av upplevelsen av mötet med andraspråksundervisning som sker vidsvensk högskola/universitet och specifikt deras beskrivningar av upplevda hindersamt kunnigheter som krävs i tillägnandet av litteracitetshändelsen referatskrivandepå grundläggande nivå i svenska som andraspråk.Den teoretiska utgångspunkten som har utgåtts ifrån är socialkonstruktivistisktillsammans med teorin om motspråk i kombination med en sociokulturell syn pålitteracitet.Genom en kombination av metoder; djupintervjuer och textanalyser av deltagarnasreferat belyses nyanlända akademikers möjligheter till tillägnade av kvalificeradlitteracitet i den svenska litteracitetskontexten.Resultatet av studien visar att det kan vara problematiskt på flera plan och utifrånflera faktorer för andraspråksinlärare att lära sig bemästra referatskrivande utifrånsvensk skriftpraktik. Olika undervisningskulturer har olika diskurser samt strukturerför i detta fallet litteracitetshändelsen referatskrivande vilket medför att det faktiskagörandet får olika slutprodukter.Implikationer för den pedagogiska praktiken är att lärare i svenska som andraspråkbehöver ha kunskap om att det för vissa nyanlända elever/studenter/deltagare kanuppstå en krock i mötet med svensk litteracitetspraktik vilket kan ta olika uttryck.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)