Det får inte vara tomma ord – En kvalitativ studie om brukarmedverkan, brukarinflytande och makt inom individ- och familjeomsorgen

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Studien handlar om brukarmedverkan, brukarinflytande och makt utifrån frukostmöten som anordnas av utredningsgruppen inom individ- och familjeomsorgen vid socialtjänsten iBiskopsgården, Göteborg.Syftet har varit att ta reda på hur makt, brukarmedverkan och brukarinflytande tar sig uttryck under utredningsgruppens frukostmöten, med hjälp av brukares och socialsekreterares beskrivningar avdessa samt med hjälp av observationer under två frukostmöten. För att kunna besvara syftet har vi haft hjälp av följande frågeställningar;• Vad är syftet med frukostmötena?• Vems agenda styr frukostmötena?• Hur ser kommunikationen ut under frukostmötena?• Hur ser rollfördelningen ut under frukostmötena?• Vad får man ut av att delta på frukostmötena?• Vilka förväntningar och känslor är förknippade med frukostmötena?Uppsatsen bygger på ett kvalitativt material där vi använt oss av observationer och intervjuer som metoder. Vi har intervjuat tre brukare och tre socialsekreterare samt gjort deltagande observationer under två frukostmöten.Det vi funnit är att brukarmedverkan och brukarinflytande tycks vara svåra begrepp och svåra saker att arbeta med. Trots detta är det något som upplevs som positivt av såväl brukare som socialsekreterare. Makten finns i alla relationer och är något vi inte kommer ifrån. Däremot kanfrukostmötena bidra till att utjämna maktbalansen mellan brukare och socialsekreterare under frukostmötena och kanske också i förlängningen även i mötet på socialkontoret. Genom att ta del av brukarnas egna upplevelser och åsikter får socialsekreterarna ny kunskap och förhoppningsvis ett nytt sätt att se på sitt arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)