Användning av CRM-system : En kvalitativ studie om CRM-användning för att stödja företags kundrelationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

Sammanfattning: Företag befinner sig i en konkurrenskraftig värld och för att lyckas överleva måste de ta hand om sina befintliga kunder såväl som attrahera nya. Med hjälp av dagens teknologi, har företag möjlighet att lagra information om sina kunder och kan därför få en ökad förståelse för kunders beteende och önskemål. CRM-system (Customer Relationship Management-system) är ett hjälpmedel i detta arbete och har därför blivit en prioriterad investering för företag då kunder betraktas som dess viktigaste tillgång. CRM-system är en kostsam investering, samtidigt som chansen för att misslyckas vid implementering är stor. Därför är det av stor vikt för företag att efter implementeringen kunna hantera, använda och ha förståelse för CRMsystemets olika funktioner för att lyckas stärka kundrelationer och erhålla tänkta fördelar som systemet syftar till. Studien tillämpar kvalitativa undersökningstekniker där ett fallföretag har undersökts genom intervjuer. Syftet med studien är att undersöka användningen av ett CRM-system för att komma fram till hur denna stödjer organisationen och dess kundrelationer. Utifrån litteraturstudien identifieras funktioner och användningsområden i ett CRM-system, vilket skapar underlag för den empiriska undersökningen. Studiens slutsats innehåller rekommendationer kring användning av CRM-system för att stödja kundrelationer. Rekommendationerna riktas till företag som använder CRM-system eller befinner sig i processen om att införa ett sådant.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)