En Studie i Karaktärer och Makt : Karaktärsskildringar och Maktrelationer i Filmen The King’s Speech

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

Sammanfattning: Det här kandidatarbetet kommer att diskutera karaktärsskildringar och maskuliniteter inom filmen The King’s Speech. En mans karaktär definieras av dess maskulina drag och en makthierarki går att hitta, även i film. Vidare kommer det här arbetet försöka komma fram till vad som gör att vi som publik känner det vi gör när vi tittar på film. Det här arbetet kommer fokusera på Connells teori om maskuliniteter och vi kommer att applicera teorin på karaktärerna i filmen The King’s Speech, med protagonisten i fokus. Vi har enbart valt att gå in på mannen och dess maskulinitet i det här arbetet då vi måste begränsa arbetet. Vi kommer använda oss av Actor Network Theory (ANT) när vi analyserar filmen och karaktärer för att urskilja de relevanta aktörerna i vårt nätverk. Vi har i slutändan dragit bland annat slutsatsen att makthierarkier samt sättet det skildras är viktigt för att skapa dynamik i film. Vi har även gjort en gestaltande produktion i form av ett filmmanus. Manuset är inspirerat av protagonisten i The King’s Speech.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)