Allergenspecifik immunterapi - Effekter hos barn med HDM-inducerad astma med eller utan rinit

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

Författare: Hanna Jonsson; [2017]

Nyckelord: allergenspecifk immunterapi; husdammskvalster;

Sammanfattning: Allergiska sjukdomar är kroniska tillstånd som tycks öka globalt och är vanligt förekommande i unga åldrar. Allergiska individer visar överkänslighet mot ofarliga allergiframkallande ämnen, allergener. Överkänslighetsreaktioner mot husdammskvalster -allergen (HDM) är en IgE-medierad reaktion och tycks vanligen förekomma i varma temperaturer med hög luftfuktighet. Utöver de vanliga behandlingsterapier som kan lindra de typiska allergiska symtomen: astma och rinit finns en behandling som kan modifiera immunsystemets överkänslighetsreaktioner, allergenspecifik immunterapi (ASIT). ASIT administreras subkutant eller sublingualt med upprepade doser av de specifika allergenerna som patienten visar överkänslighet mot och ökar därmed immuntolerans. Syftet med detta litteraturarbete var att undersöka ASITs effekter avseende symtomlindring, medicinering behov och lungfunktioner mätt med PEF och FEV1 hos barn med HDM-inducerad astma med eller utan rinit. Fem kliniska kontrollerande studier valdes från databasen PubMed och analyserades för att besvara arbetets syften. ASIT kontrollerades inte med placebogrupper i någon av de valda studierna, istället kontrollerades ASIT med enbart standardiserade läkemedelsbehandling av inhalerade glukokortikoider (ICS). Förbättrade symtompoäng för astma samt reducerade dygnsdoser av ICS uppnåddes med ASIT i studierna 1, 4 och 5. God astmakontroll bedömdes i studie 2 och 3 med signifikant reducerade ICS-doser hos deltagare behandlade med ASIT. I studie 1 bedömdes 13 deltagare (28,9%) med ASIT kunna avsluta behandlingen av ICS för att erhålla god astmakontroll liksom nio deltagare (20,0%) som endast fick läkemedelsbehandling. I studie 2 bedömdes 52,4 % av deltagarna som behandlades med ASIT kunna avsluta behandlingen med ICS och liksom 9,1 % av deltagarna i kontrollgruppen. Förbättrade astmasymtom uppnåddes med ASIT enligt signifikant reducerad 10 cm VAS-skala efter tre år i studie 4. Deltagarnas lungfunktioner förbättrades med ASIT i studie 1, 2, 3 och 5 avseende signifikant ökade PEF- eller FEV1-värden. Studie 4 redovisade en marginell förbättring av deltagarnas lungfunktioner med mätt FEV1 men visade ingen signifikant skillnad från start till efter tre års behandling med ASIT. Studie 4 och 5 som var de enda studierna i detta arbete som undersökte ASIT’s effekter på HDM-inducerad rinit visade signifikant reducera symtompoäng för rinit. De valda studiernas redovisade resultat stärks vid den översiktliga utvärdering då behandlingarna utgjordes på en specifik målgrupp på lika indikationer under lång tid. ASIT uppnår god symtomlindring, minskat medicineringsbehov samt förbättrade lungfunktion hos barn med mild till måttlig HDM-inducerad astma. För att öka övervägandet av ASIT som ett behandlingsalternativ till barn med HDM-inducerad astma och rinit bör fler större kontrollerade studier genomföras. Vidare undersökningar kan tänkas vara studier som jämför administreringsmetod av ASIT hos barn samt om ASIT kan motverka barns framtida överkänslighetsreaktioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)