Konsumentens inställning till skräddarsydd reklam på olika digitala kommunikationsplattformar

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka vilken effekt skräddarsydd marknadsföring har på konsumenter beroende på vilken digital kommunikationsplattform som används. Metod: En kvalitativ studie har genomförts med ett hermeneutistiskt tolkningsperspektiv och ett induktivt tillvägagångssätt. Data för studien har samlats in från fokusgrupper, litteratur, artiklar och webbsidor. Teoretiska perspektiv: Uppsatsen är förankrad och baserad på teori inom tre olika områden. Först presenteras hur konsumenters informations- och stimulansbehov fungerar vilket förklaras främst med hjälp av OSN och selektiv uppmärksamhet. Dessa följs av AIDA-modellen som förklarar processen om hur konsumenter uppmärksammar reklam till att ett köpbeslut tas. Slutligen ges CRM, skräddarsydd marknadsföring och de olika kommunikationsplattformar som använts en förklaring. Empiri: Det empiriska underlag som använts i uppsatsen är ett resultat av två utförda fokusgrupper med 8 personer i varje. Insamlad information från dessa har använts för att genomföra analys och diskussion med koppling till det teoretiska ramverket. Resultat: Med empirin som utgångspunkt har analys- och diskussionsavsnitten belyst skillnader mellan konsumenters inställning till skräddarsydd reklam på studiens utvalda kommunikationsplattformar: bannerreklam på hemsidor, sponsrade inlägg på sociala medier och reklam via e-mail. Det analysen visat är att konsumenter har en överlägset mer positiv inställning till skräddarsydd reklam på sociala medier i förhållande till övriga undersökta plattformar. En annan intressant iakttagelse i framkommet resultat, som inte överensstämmer med teorin, är att individens optimala stimulansnivå (OSN) verkar bero på vilken plattform individen möter reklamen på snarare än att individen har en konstant OSN.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)