Customer Relationship Management : En studie om organisatoriska framgångsfaktorer och hinder vid en implementation av ett Customer Relationship Management

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

Författare: Marie Nabseth; Andrea Celing Brink; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Customer Relationship Management (förkortas CRM) är en affärsstrategi som möjliggörs med hjälp av teknologi och används av företag för att registrera samt hantera data och interaktioner med sina dåvarande, nuvarande och potentiella kunder. Att implementera ett CRM-system kräver ofta mycket engagemang och jobb. På grund av den stora omfattningen finns det utrymme för att saker kan gå fel. Studien avser att undersöka vilka organisationella framgångsfaktorer och hinder det finns när ett företag implementerar ett nytt CRM-system i sin organisation. Studien är en förklarande fallstudie som undersöker flera fall av CRM- implementationer med syfte att ställa dem mot varandra för en jämförelse. Empirin som studien bygger på har samlats in via flera intervjuer. Studien resulterar i ett antal definierade organisationella framgångsfaktorer och hinder som kan hjälpa både företag som implementerar ett CRM-system samt CRM-leverantör att utföra en lyckad implementation. Slutsatsen är därav att det finns ett flertal faktorer som påverkar resultatet av en CRM- implementation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)