Den oreflekterade handlingen : en studie om hur etiska kulturer uppstår och vidmakthålls bland

Detta är en Magister-uppsats från Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

Författare: Thomas Lönebrink; Kimmo Strand; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Vi har valt att studera en grupp socialarbetares etiska ställningstaganden i deras yrkespraktik. Syftet med studien var att skapa fördjupad förståelse av hur en etisk kultur uppstår och vidmakthålls i en arbetsgrupp. För att uppnå detta syfte skulle vår frågeställning ge svar på hur en arbetsgrupp beskriver vilka svårigheter som kan uppstå under deras yrkesutövning och vad som kan leda till att etiska kulturer uppstår och vidmakthålls. Vårt metodval var kvalitativt. För att inhämta empirisk data använde vi oss av teknikerna förstudie och intervjugide. Urvalet utgjordes av sex behandlingsassistenter. Förstudien kom att utgöra grund för den tematiserade intervjuguiden. För att tolka insamlad empiri var ansatsen hermeneutisk. Valet av teoretiska referensramar utgjordes dels av att finna stöd för att etiska kulturer kan uppstå i en behandlingssituation, dels av teori som kan förklara hur detta är möjligt. I vår resultatanalys kunde vi se att organisatoriska rationaliteter med övertro på den egna policyn bidrog till utveckling av egenetik inom arbetsgruppen. Vidare kunde vi identifiera problem kring att tolka lagstiftning och hantera denna i det praktiska yrkesutövandet, låg initiering i behovet av vidareutbildning samt skilda moraliska språk utifrån könet. Vi fann även att en dålig beredskap inför främmande kulturella och etniska olikheter hotade gruppens kollektiva identitet. Vi tror att de etiska kulturer vi sett uppstå, kunnat bemötas annorlunda, om organisation och praktiker kunnat levandegöra teori och reflektion innan kulturerna hunnit få fotfäste. Genom att tillföra kunskap-i-handling samt reflektion-i-handling skulle gruppens medvetande kunnat höjas i den etiska diskursen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)