I GRÄNSLANDET MELLAN FANTASI OCH VERKLIGHET

Detta är en Master-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Författare: Ulrika Gustafsson; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka upplevelsen av nätsexkontakter under samtidig parrelation. Intervjuer genomfördes med sex informanter som levde i en parrelation och som samtidigt hade andra sexuella kontakter på nätet. En innehållsanalys genomfördes och resulterade i tre huvudteman: parallella sexuella kontakter, nätet som format och sexuell arena samt framställning och utforskande. Genom empirin framträder fördelar och nackdelar med nätsex i relation till partnern. Specifika egenskaper identifierades gällande internet som sexuell kontext samt upplevelsen av nätsex som en plattform för experimenterande och utforskande av sexuell identitet och sexuella aktiviteter. Studien indikerar att informanterna upplevde att nätsexkontakterna tillfredsställde sexuella önskningar som informanterna inte upplevde sig kunna tillfredsställa inom parrelationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)