BEBISFABRIKEN - En studie om svensk förlossningsvård med inriktning på barnmorskornas profession

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna uppsats är att utifrån ett organisatoriskt perspektiv undersöka hur arbetssituationen för barnmorskor gestaltar sig utifrån omvärldens tryck och organisationskultur. Teori: Studien utgår från teorierna institutionell teori och organisationskultur. Metod: Studien använder sig av triangulering där semistrukturerade intervjuer kombineras med enkätstudier vilka sedan analysers med hjälp av ovan nämnda teorier. Resultat: Barnmorskornas profession är relativt svag och deras jurisdiktion håller på att förändras. Detta på grund av mönster som reproduceras genom generationer av barnmorskor. Det blir en ond cirkel där barnmorskorna paradoxalt nog bidrar till att deras egen profession försvagas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)