BEBISFABRIKEN - En studie om svensk förlossningsvård med inriktning på barnmorskornas profession

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna uppsats är att utifrån ett organisatoriskt perspektiv undersöka hurarbetssituationen för barnmorskor gestaltar sig utifrån omvärldens tryck ochorganisationskultur.Teori: Studien utgår från teorierna institutionell teori och organisationskultur.Metod: Studien använder sig av triangulering där semistrukturerade intervjuer kombinerasmed enkätstudier vilka sedan analysers med hjälp av ovan nämnda teorier.Resultat: Barnmorskornas profession är relativt svag och deras jurisdiktion håller på attförändras. Detta på grund av mönster som reproduceras genom generationer avbarnmorskor. Det blir en ond cirkel där barnmorskorna paradoxalt nog bidrar till attderas egen profession försvagas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)