Effektmätning inom eventbranschen : En plan för mätning av effekt och ROI inom eventbranschen

Detta är en M1-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Sammanfattning: Det råder hård konkurrens inom eventbranschen, eventbyråerna måste ständigt förbättras för att vinna nya och behålla befintliga kunder. Inom eventmarknadsföring är syftet ofta att ändra attityder och känslor hos deltagarna och för att veta huruvida en ändring har skett behöver effekten mätas. Genom denna rapport har jag studerat i vilken utsträckning effektmätning sker inom eventbranschen. Till min förvåning kom jag fram till att det är sällan som effekten mäts. Framförallt för att det är kostsamt att anlita ett marknadsundersökningsföretag, men också för att det är tidskrävande. För att råda bot på detta krävs en metod som är smidig, lättförståelig och kostnadseffektiv för alla inblandade. Denna rapport syftar till att undersöka varför effektmätning sällan används, men jag har även studerat effektmätning inom reklambranschen för att se eventuella likheter. Jag redovisar för en möjlig metod som är anpassad för att användas via smartphones. Metoden, som framförallt är prövad för att mäta den kortsiktiga effekten, är lättförståelig, smidig och kostnadseffektiv att använda. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)