Digitala redovisningssystem - möjligheter eller hot?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Sammanfattning Examensarbetets titel: Digitala redovisningssystem - möjligheter eller hot? Seminariedatum: 15:e januari 2021. Kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 HP. Författare: Arvid Wernberg, Oskar Hultberg, Victor Hedman. Handledare: Rolf Larsson. Nyckelord: Digital accounting, Technology acceptance model, Digitalisering, Automatisering. Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur redovisningsekonomer på små till medelstora företag upplever förändringen mot digitalisering och automatisering av redovisningen. Samt hur det kommer påverkar dem i framtiden. Metod: En kvalitativ metod med fallstudiedesign har använts där åtta stycken semistrukturerade intervjuer har genomförts. Vidare har en tematisk analys gjorts för att besvara studiens frågeställning. Teoretiska perspektiv: Studien utgår från teorin the final version of technology acceptance model där begreppen attityd till förändring och automatisering lagts till efter att ett forskningsgap upptäckts i samband med litteraturgenomgången. Empiri: Det empiriska materialet grundar sig på åtta intervjuer där fyra av dessa har gjorts med redovisningskonsulter och de andra fyra gjordes med individer som arbetar på en intern ekonomiavdelning. Resultat: Studien kommer fram till slutsatsen att respondenterna till stora delar har en positiv attityd till förändringen mot digitalisering och automatisering men att det finns några orosmoln. Vidare tror respondenterna att automatiseringen kommer påverka dem positivt i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)