Lek och genus på fritidshemmet : - En jämförande studie om barns val av lek utomhus och inomhus ur ett genusperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Södertörns högskola/Lärarutbildningen

Författare: Åsa Knutsson; [2017]

Nyckelord: genus; lek; utomhus; inomhus; fritidshem;

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att utifrån ett genusperspektiv undersöka om och i så fall hur barns val av lek och lekkamrater skiljer sig beroende på om de leker inomhus eller utomhus. Jag kommer också lyfta miljöns betydelse och utreda vilka faktorer som påverkar barnens val av lek. Studiens frågeställningar är; Hur skiljer sig barns val av lek ur ett genusperspektiv beroende på om de är inomhus eller utomhus? När och hur framträder könsuppdelning vid lek på fritidshemmen? Vilken betydelse har miljön och omgivningens bemötande i barnens val av lek? Studien utgår från att lek är del av fritidshemmets uppdrag och en viktig komponent i barns liv och utveckling, och grundas på barnens egna val. Studien innehåller både kvalitativa och kvantitativa metoder i form av observationer och enkäter som genomförts med barn på två olika fritidshem med fokus på verksamhet utomhus, respektive inomhus. Resultatet analyseras utifrån begreppen genuskontrakt och performance, genom att lyfta studien med hjälp av de tre olika nivåerna som återskapar genus. De slutsatser som studien uppvisar är att barnen lever efter tydliga könsmönster som påverkar deras val. Även om miljön och de lekmaterial som fritidshemmen erbjuder är tillgängliga för alla barn så väljer de utifrån könstillhörighet och förväntningar. Även om barnen till viss del leker gemensamt präglas leken av könsroller. Det krävs ett aktivt pedagogiskt arbetssätt för att utmana och förändra, som till viss del handlar om delaktiga pedagoger som öppnar upp leken för alla.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)