Barnmorskors erfarenheter av att vårda gravida kvinnor med missbruksproblematik. En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Missbruksproblematik under graviditeten innebär ökad risk för skadeverkningar hos fostret. Vården av kvinnor med denna problematik ställer höga krav på barnmorskorna. Syfte: Studiens syfte var att undersöka barnmorskors erfarenheter av att vårda gravida kvinnor med missbruksproblematik inom svensk mödrahälsovård. Metod: En kvalitativ intervjustudie med en kvalitativ innehållsanalys tillämpades i analysen. Resultat: Fyra huvudkategorier framkom: Att vara hängiven, att arbeta med utsatta, att bli känslomässigt engagerad och vård på olika villkor. Resultatet visar på vikten av en förtroendefull relation som förutsättning för att kunna vårda kvinnan. Även vikten av att ställa rätt frågor för att upptäcka ett missbruk. Det ansågs vara särskilt svårt att vårda kvinnor som saknade insikt om sin problematik. Konklusion: För att kunna upptäcka fler gravida kvinnor med missbruksproblematik är det av vikt att se över hur frågor om missbruk ställs inom basmödrahälsovården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)