Teleskopord En jämförande analys av definitioner och exempel

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Författare: Johan Sunegård; [2013-02-08]

Nyckelord: teleskopord; portmanteau; sammansättningar; morfologi; semantik;

Sammanfattning: Den här uppsatsen behandlar begreppet teleskopord, en typ av ord som bildats genom att två eller fler ord kombinerats till ett, på ett sätt som gör att delar av de ursprungliga orden ofta försvinner och överlappar varandra. Syftet med uppsatsen är att definiera och beskriva termen och dess användning. I uppsatsen jämförs olika befintliga definitioner och exempel på teleskopord och ett förslag på en tydligare och mer övergripande definition presenteras. Resultatdelen består av sammanställda beskrivningar av teleskopordens morfologi, semantik och användning, baserade på den information som tidigare litteratur innehåller. De olika definitionerna och beskrivningarna visar sig vara motsägelsefulla och innehåller ofta felaktigt använda exempel. I en avslutande diskussion tas olika gränsfall och definitionsproblem upp, som uppstår i skapandet och användningen av teleskopord. Mer forskning på ämnet eftersöks och bristen på tidigare sådan ifrågasätts. I slutet av uppsatsen finns en ordlista över teleskopord som hittats under skrivandets gång. Ordlistan innehåller även ordens frekvens i Språkbankens korpusar, samt deras överlappande element.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)