"Den som tiger samtycker?" Om beslutsoförmögnas samtycke till vård

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Frågeställningen i detta arbete rör i vilket omfång det allmännas vård och omsorg av beslutsoförmögna individer kan sägas utföras med grund i lag eller om dessa ingrepp i huvudsak är olagliga. Utgångspunkten tas i regeringsformen 2 kap 6 § 1 (RF) var man, sammanfattningsvis, kan säga att ett ingrepp, i betydelsen ett påtvingat kroppsligt ingrepp, är grundlagsstridigt. För att ett kroppsligt ingrepp skall vara lagligt fordras att det sker utan tvång eller att lag medger ingreppet. För att finna att ett ingrepp, i lagens mening, har utförts utan tvång krävs att man kan tolka in någon form av frivillighet. Hur denna form av frivillighet i RF kan tolkas, utreds genom att se på de juridiska kriterierna, dels för frånvaro av tvång och dels för samtycke. Möjligheten, för en utvidgad tolkning av begreppet tvång ( i betydelsen frånvaro av tvång) samt det omedelbart, till synes självmotsägande i att en beslutsoförmögen individ skulle kunna samtycka, utreds. Slutligen utreds om lag kan utgöra stöd för läkaren när han eller hon skall företa ett kroppsligt ingrepp på en beslutsoförmögen individ eller om där finns möjlighet för tredje man, här i betydelsen god man eller förvaltare, att samtycka i den beslutsoförmögnes ställe.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)